Chang Young Engineering Camp ค่ายวิศวกรรุ่นเยาว์

"Chang Young Engineering Camp ค่ายวิศวกรรุ่นเยาว์" ค่ายนิสิตนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการจำนวน 40 คน มาร่วมทำกิจกรรม CSR กับท่อเอสซีจี อาทิ สร้างห้องน้ำ ปรับปรุงงานระบบท่อ ทำอุปกรณ์กีฬาจากท่อพีวีซีให้กับน้องๆ ฝึกฝนให้นิสิตนักศึกษามีจิตสาธารณะ คืนกำไรสู่สังคม โดยกิจกรรม Chang Young เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2552 และจัดต่อเนื่องมาตลอดทุกปี

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาอาชีวะสู่การแข่งขันยุคไทยแลนด์ 4.0

"โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาอาชีวะสู่การแข่งขันยุคไทยแลนด์ 4.0" ประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา โดยส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะวิชาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาสังกัด สอศ. เพื่อเพิ่มขีดความรู้ความสามารถ และให้ตระหนักถึงความสำคัญของผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่ผลิตจากพลาสติก ที่สามารถนำมาใช้ในงานก่อสร้างและงานเกษตรกรรม ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต โดยการดำเนินการในครั้งนี้ ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่วิทยาลัยเทคนิค และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญในอนาคตของภาครัฐ อีกทั้งทางบริษัทฯ ยังเคยมีความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อปี 2555 ภายใต้ชื่อโครงการ “พัฒนาสื่อการเรียนการสอนงานท่อและสุขภัณฑ์”

ท่อเอสซีจีร่วมสนับสนุนการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 วันที่ 18 – 20 มีนาคม 2563

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 18 - 20 มีนาคม 2563 ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 จ.สมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนและกำลังแรงงานเกิดความตื่นตัว สนใจที่จะพัฒนาฝีมือของตนเองให้เทียบเท่ากับมาตรฐานสากล โดยท่อเอสซีจีได้ร่วมสนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในสาขาเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (Electrical Installation) ด้วย

กิจกรรม SCG Pipe Together รวมพลช่าง

ท่อเอสซีจีร่วมกับร้านผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศ จัดกิจกรรม "SCG Pipe Together" พัฒนาทักษะและความรู้เรื่องสินค้า ตลอดจนสร้างความมั่นใจการใช้งานสินค้าให้กับช่าง เพื่อรองรับการใช้บริการของผู้ใช้งานระบบท่อในพื้นที่ต่างๆ

การอบรมความรู้เรื่องระบบท่องานโครงการ

ท่อเอสซีจีจับมือร่วมกับโครงการ เดินสายอบรมให้ความรู้สินค้าและการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบท่อ มุ่งเน้นให้ช่างโครงการสามารถติดตั้งงานระบบท่อได้อย่างถูกต้อง สร้างความมั่นใจให้กับเจ้าของโครงการและผู้อยู่อาศัย

กิจกรรมเสริมความรู้สินค้าท่อให้กับพนักงานขายทั่วประเทศ

ท่อเอสซีจีร่วมกับร้านผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศ เดินสายอบรมให้ความรู้สินค้าท่อ เสริมสร้างศักยภาพพนักงาน โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเรื่องสินค้าระบบท่อได้อย่างถูกต้อง สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า