2561

2560

2559

2558

2556

2554

2553


โครงการพยาบาลอาสา

นวพลาสติกฯ จัดพยาบาลของบริษัท ออกตรวจสุขภาพเบื้องต้นและจ่ายยาพื้นฐานให้กับชุมชนรอบๆ โรงงานระยองและสระบุรี


โครงการปันโอกาสวาดอนาคต ปี 12

โครงการสร้างระบบน้ำ ณ โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง เนื่องจากโรงเรียนนี้ใช้ระบบน้ำประปาหมู่บ้านไม่ดี น้ำไม่ค่อยไหล ทำให้นักเรียนไม่มีน้ำใช้อุปโภคบริโภค จึงได้สนับสุนนอาคารและถังเก็บน้ำ ตลอดจนระบบน้ำแบบลูกลอย ทำการรองน้ำ เก็บในตอนกลางคืน ให้นักเรียนได้ใช้ในตอนกลางวัน


โครงการปันโอกาสวาดอนาคต ปี 12

โครงการปันโอกาสวาดอนาคต ปี 12 ธนาคารขยะรีไซเคิล และให้ความรู้ฯ เรื่องการคัดแยกขยะให้กับชุมชน ซึ่งดูแลโดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมีนายอำเภอบ้านค่าย มาเปิดธนาคารรีไซเคิล เป็นรณรงค์เรื่องการเก็บขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม และสร้างอาชีพสู่ชุมชนบ้านค่าย จ.ระยอง


โครงการปันโอกาสวาดอนาคต ปี 12

โครงการปันโอกาสวาดอนาคต ปี 12 สร้างหลังคาโรงอาหารเพื่อน้อง ณ โรงเรียนวัดหนองตะแบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง เนื่องจากหลังคาเก่าชำรุด เวลาฝนตก น้ำฝนจะหยดลงมาที่โรงอาหาร เป็นอันตราย กับเด็ก ตลอดจนสนับสนุนเวที ฉากหลังเวที และปูพื้นกระเบื้องส่วนที่เพิ่มหน้าเวที


โครงการปันโอกาสวาดอนาคต ปี 12

โครงการปันโอกาสวาดอนาคต ปี 12 ปรับปรุงห้องน้ำและสร้างหลังคา ณ โรงเรียนวัดอัมพวัน อ.เมือง จ.ลพบุรี สนับสนุนการสร้างลานการเรียนรู้ BBL


โครงการปันโอกาสวาดอนาคต ปี 12

โครงการปันโอกาสวาดอนาคต ปี 12 สร้างแผงบังแดดเพื่อน้อง ณ โรงเรียนวัดพุแค อ.พุแค จ.สระบุรี เนื่องจาก อาคารเรียนนี้มีห้องเรียน 4 ห้อง ช่วงบ่าย แสงแดดจะส่องเข้าไปในห้องเรียน ทำให้เด็กนักเรียนถูกแดด ทำให้ร้อน จึงระดมพนักงานไปร่วมกันสร้างแผงกันแดด


โครงการปันโอกาสวาดอนาคต ปี 12

โครงการปันโอกาสวาดอนาคต ปี 12 โครงการสร้างทางเดินเท้าและถนน เพื่อพุทธศาสนิกชนชาวบ้านวัดศรีบุญเรือง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร เนื่องจากเป็นพื้นดินลูกรัง ทำให้ในช่วงหน้าฝนชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนในการเดินทาง

โครงการแบ่งปันน้ำใจเครื่องทำน้ำใสสะอาด

โครงการแบ่งปันน้ำใจเครื่องทำน้ำใสเพื่อน้อง ทำโรงห้องกรองน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อน้อง ณ โรงเรียนโพนสูงพัฒนาศึกษา อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี เนื่องจากโรงเรียนนี้ใช้น้ำประปาหมู่บ้านแต่น้ำไม่สะอาด


โครงการปันโอกาสวาดอนาคต ปี 11

ร่วมมือกับมูลนิธิเอสซีจี มอบห้องน้ำ ให้โรงเรียนวัดหนองกระบอก ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง เนื่องจากห้องน้ำไม่เพียงพอ เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่รองรับนักเรียนจากโรงเรียนที่ถูกยุบ เนื่องจากเด็กนักเรียนมีจำนวนน้อย


โครงการปันโอกาสวาดอนาคต ปี 11

สร้างระบบธนาคารขยะรีไซเคิลเพื่อน้อง ณ โรงเรียนบ้านมาบตอง ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง แนวคิดมาจาก การปลูกฝังเรื่องการคัดแยกขยะ ให้กับเด็กๆ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ รวมถึงการสอน 5ส เรื่องการบริหารธนาคารขยะรีไซเคิล ตลอดจนเป็นการฝึกการออมให้กับเด็ก


โครงการปันโอกาสวาดอนาคต ปี 11

โครงการปันโอกาสวาดอนาคต ปี 11 สร้างห้องเรียนเพื่อน้อง ณ โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรีเนื่องจากห้องเรียนไม่เพียงพอ เด็กนักเรียนต้องเดินเรียน สลับห้องกับกิจกรรมภายนอกห้องเรียน


โครงการปันโอกาสวาดอนาคต ปี 11

โครงการปันโอกาสวาดอนาคต ปี 11 สร้างโรงเพาะชำต้นเกล้า ณ ชุมชนเนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง เพื่อให้ชุมชนเพาะต้นกล้าต้นโกงกาง สำหรับนำไปปลูกป่าชายเลนเพื่อเกษตรเชิงนิเวศที่ยั่งยืน


โครงการปันโอกาสวาดอนาคต ปี 11

โครงการปันโอกาสวาดอนาคต ปี 11 ทำระบบสูบน้ำป้องกันน้ำท่วม ณ โรงเรียนวัดสันติวิหาร อ.หนองแค จ.สระบุรี เพื่อป้องกันน้ำท่วมห้องเรียนในช่วงหน้าฝน เนื่องจากโรงเรียนอยู่ในพื้นที่ต่ำ

โครงการปันโอกาสวาดอนาคต ปี 10

โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ ทำระบบน้ำดื่ม ณ โรงเรียนวัดร่องแซง อ.หนองแค จ.สระบุรี เพื่อสุขอนามัยที่ดีขึ้นของเด็กนักเรียน


โครงการปันโอกาสวาดอนาคต ปี 10

โครงการปันโอกาสวาดอนาคต ปี 10 พ.ศ. 2559 โรงเรียนวัดดอนจันทน์ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ปรับปรุงทาสีอาคาร และเทพื้นซิเมนต์

โครงการปันโอกาสวาดอนาคต ปี 9

โครงการปันโอกาสวาดอนาคต ปี 9 พ.ศ. 2558 สนามเด็กเล่นของหนู โรงเรียนพรรณานิคม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร


โครงการปันโอกาสวาดอนาคต ปี 9

โครงการปันโอกาสวาดอนาคต ปี 9 พ.ศ. 2558 สร้างห้องน้ำให้ศูนย์เรียนรู้บ้านตรอกสัตบัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

โครงการปันโอกาสวาดอนาคต ปี 7

โครงการปันโอกาสวาดอนาคต ปี 7 พ.ศ. 2556 ศูนย์เด็กเล็กหนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบุรี สร้างศาลาและเดินระบบน้ำดื่ม ยกระดับความสะอาดของน้ำดื่ม


โครงการปันโอกาสวาดอนาคต ปี 7

โครงการสร้างศาลาเรียนรู้ ณ โรงเรียนบ้านหนองละลอก อ.บ้านค่าย ระยอง โดยเป็นปีที่ SCG มีอายุครบ 100 ปี จึงตั้งชื่อศาลาว่า "ศาลาเรียนรู้ 100 ปี SCG" และปรับปรุงธนาคารขยะรีไซเคิล

โครงการปันโอกาสวาดอนาคต ปี 5

โครงการปันโอกาสวาดอนาคต ปี 5 พ.ศ. 2554 ปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าและศาลา ณ โรงเรียนวัดดอนจันทน์ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

โครงการปันโอกาสวาดอนาคต ปี 4

โครงการปันโอกาสวาดอนาคต ปี 4 พ.ศ. 2553 โรงเรียนวัดดอนจันทน์ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ปรับปรุงโรงอาหาร