นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า

บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกค้า รวมถึงบุคคลธรรมดาที่ดำเนินการให้ลูกค้าซึ่งเป็นนิติบุคคลด้วย (ต่อไปนี้เรียกว่า “ท่าน”) และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าท่านได้รับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) รวมตลอดถึงการลบและทำลาย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งช่องทางออนไลน์ และช่องทางอื่น ๆ  ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ดังนี้

 

1.     คำจำกัดความ

1.1         “เรา” หมายถึง บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด

1.2         “ท่าน” หมายถึง ลูกค้า รวมถึงบุคคลธรรมดาที่ดำเนินการให้ลูกค้าซึ่งเป็นนิติบุคคล

1.3         “บริษัทในเครือเอสซีจี” หมายถึง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยตามงบการเงินรวมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) ฉบับล่าสุด โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://scc-th.listedcompany.com/ar.html

1.4         “การประมวลผล” หมายถึง การเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

2.     วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

2.1   เพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญาหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญากับเรา เช่น เพื่อการขายสินค้า และ/หรือ บริการให้แก่ท่าน หรือปฏิบัติตามสัญญาใด ๆ ซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา ซึ่งรวมถึง การจัดการบัญชีผู้ใช้ (Account) ของท่าน  การจัดส่งสินค้า การดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีและการเงิน การบริการหลังการขาย และการคืนสินค้า การสะสมคะแนนและการจัดส่งของรางวัลสำหรับ Loyalty Program และดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ท่านได้รับสินค้าและ/หรือ บริการ หรือตามที่ท่านได้ร้องขอ ทั้งนี้ รวมถึงกรณีการดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามการอนุญาตให้ใช้สิทธิแฟรนไชส์

2.2         เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลอื่น

(1)   เพื่อให้เราสามารถจัดการ พัฒนา และดำเนินการใด ๆ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ ซึ่งรวมถึงการดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามการอนุญาตให้ใช้สิทธิแฟรนไชส์ การบริหารจัดการและพัฒนาสินค้า และ/หรือ บริการ (รวมถึงเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน) การตรวจสอบและป้องกันการฉ้อโกง หรืออาชญากรรมอื่น ๆ การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าและผู้ที่อาจเป็นลูกค้า การบำรุงรักษาและการใช้ระบบไอที และการปรับโครงสร้าง จำหน่าย หรือโอนย้ายกิจการหรือสินทรัพย์ของเรา

(2)       เพื่อประโยชน์ทางด้านความปลอดภัย เช่น จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ (เช่น การเข้าถึงสถานที่ของเรา) การจัดให้มีมาตรการควบคุม ป้องกัน ยับยั้ง และ/หรือ รักษาโรคระบาด การพิสูจน์และยืนยันตัวตน การเข้าสู่ระบบ (Log in) เข้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

(3)       เพื่อดำเนินการทางการตลาด และวิเคราะห์ข้อมูล (Marketing and Data Analysis) รวมถึงเพื่อประโยชน์ในการวิจัยทางการตลาด เช่น ทำแบบสอบถาม เข้าสัมภาษณ์

(4)       เพื่อการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย

2.3         เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น เช่น การติดต่อในกรณีฉุกเฉิน การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ

2.4         เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฏระเบียบ และคำสั่งของผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมาย

2.5         เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของเรา หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้

2.6         กรณีที่ท่านให้ความยินยอมเราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

(1)       เพื่อให้เรา และบริษัทในเครือเอสซีจี และพันธมิตร ส่งข่าวสารและสิทธิประโยชน์ผ่านทางอีเมล เอสเอ็มเอส แอปพลิเคชัน โซเชียลมีเดีย โทรศัพท์ และไดเร็กเมล

(2)       เพื่อให้เราดำเนินการจัดกิจกรรมนอกจากที่กล่าวมาข้างต้น โดยอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม โดยจะแจ้งให้ทราบและขอความยินยอมจากท่านใหม่เป็นคราว ๆ ไป

ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับความยินยอมได้ในข้อ 4

3.     ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง และในบางกรณีเราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งอื่นที่น่าเชื่อถือ เช่น หน่วยงานรัฐ บริษัทในเครือเอสซีจี พาร์ทเนอร์ หรือผู้ให้บริการที่เชื่อถือได้ ทั้งนี้ รายละเอียดการเก็บรวบรวมข้อมูลมีดังนี้

3.1         เมื่อท่านจะซื้อสินค้า และ/หรือ บริการ รวมทั้งการเข้าเป็นสมาชิกเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือบัตรสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่น SCG Family เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

(1)       ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีที่เกิด สถานภาพ ที่อยู่ ข้อมูลตามที่ระบุในบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง Facebook ID Line ID รูปถ่ายบ้าน แบบบ้าน ประวัติการสนทนา ประวัติสุขภาพ (เฉพาะกรณีที่ท่านใช้บริการเกี่ยวกับสุขภาพ)

(2)       ข้อมูลการติดต่อ เช่น อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ ช่องทางติดต่อในโซเชียลมีเดีย สถานที่ทำงาน

(3)       ข้อมูลเกี่ยวกับงานของท่าน เช่น อาชีพ ตำแหน่ง ประสบการณ์การทำงาน

(4)       ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้า และ/หรือ บริการ เช่น ประวัติการซื้อสินค้า ประวัติการเคลมสินค้า ข้อร้องเรียน

(5)       ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร ข้อมูลบัตรเครดิต/เดบิต ข้อมูลรายได้ สิทธิประโยชน์ที่ท่านได้รับ ประวัติการจ่ายเงิน รายได้ เลขที่บัญชีธนาคาร

(6)       ข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้แก่เมื่อท่านติดต่อเรา หรือเราดูแลให้บริการหลังการขาย การทำวิจัย และการสัมภาษณ์

3.2         เมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายของเรา (Loyalty Program) เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้

(1)              ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน

(2)              ข้อมูลการติดต่อ เช่น เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ที่ติดต่อได้

(3)              ข้อมูลเกี่ยวกับงานของท่าน เช่น ชื่อร้านหรือบริษัท

(4)              ข้อมูลค้าช่วงที่สมัครเข้ามาในระบบ เพื่อแลกของรางวัล

(5)              ข้อมูลเกี่ยวกับการแลกของรางวัล เช่น ประวัติการแลกคะแนน ประวัติการโอนคะแนนให้ค้าช่วง ประวัติการจัดส่งของรางวัล เอกสารแจ้งแลก และเอกสารยืนยันการรับของรางวัล

3.3         เมื่อท่านเข้าชม และ/หรือ ซื้อสินค้าออนไลน์ หรือเข้าชมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

(1)       ข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครสมาชิก (Registration) เช่น ชื่อ นามสกุล อีเมล เบอร์มือถือ รหัสผ่าน

(2)       ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านใช้ เช่น IP Address ข้อมูลที่อยู่ (Location Data) Other device identifier

(3)       ชนิดและเวอร์ชันของบราวเซอร์ที่ท่านใช้ รวมถึงชนิดและเวอร์ชันของ plug-in ของบราวเซอร์

(4)       การตั้งค่าเขตเวลา (Time zone)

3.4   เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมร้านค้า หรือบริเวณของเรามีการเก็บภาพและเสียงข้อมูลภาพ หรือวีดิโอที่บันทึกภาพของท่านจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของเรา ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจระบุตัวตนของท่านได้ ทั้งนี้ เราไม่ได้เก็บข้อมูลเสียงผ่านทางกล้องโทรทัศน์วงจรปิด อย่างไรก็ดีเราจะติดป้ายก่อนที่จะถึงบริเวณที่กล้องโทรทัศน์วงจรปิดจับภาพ เพื่อให้ท่านทราบ

3.5         เมื่อท่านติดต่อเรา หรือร่วมกิจกรรมใด ๆ กับเรา เช่น ติดต่อ Contact Center การทำ Customer Satisfaction กิจกรรมสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น

(1)       ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีที่เกิด รูปถ่าย หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขใบขับขี่ หมายเลขหนังสือเดินทาง ข้อมูลสุขภาพ

(2)       ข้อมูลการติดต่อ เช่น อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่

(3)       ข้อมูลเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรม เช่น ประวัติการร่วมกิจกรรมในครั้งก่อน ๆ ภาพถ่ายในแต่ละกิจกรรม

3.6   เราอาจมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด เพื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่เราแจ้งไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เช่น

(1)       เมื่อเราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยของเรา เช่น ข้อมูลชีวภาพ (facial recognition ลายนิ้วมือ) เพื่อใช้ในการระบุตัวตน

(2)     ในบางกรณี เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของท่าน แม้ว่าสินค้าหรือบริการนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้อมูลชนิดพิเศษโดยตรง เช่น เราจำเป็นต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนของท่าน ซึ่งมีข้อมูลศาสนา เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนของท่าน หรือดำเนินการทางภาษี อย่างไรก็ดี เราไม่มีความประสงค์ที่จะใช้ข้อมูลเชื้อชาติ ศาสนา แม้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะปรากฏอยู่บนบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน หรือเอกสารอื่นใดที่ท่านสมัครใจเปิดเผยไว้ต่อเรา

(3)       ข้อมูลสุขภาพ เช่น ข้อมูลการแพ้อาหาร เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ

3.7   ในกรณีที่จำเป็น เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของท่านโดยได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น ทั้งนี้ เราจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอเพื่อปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของท่าน

3.8         กรณีการอนุญาตให้ใช้สิทธิแฟรนไชส์กับเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง (เช่น กรรมการ พนักงาน ผู้ปฏิบัติงาน และลูกค้าของผู้รับแฟรนไชส์) เช่น

(1)       ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น วันเดือนปีที่เกิด รูปถ่าย ข้อมูลตามที่ระบุในบัตรประจำตัวประชาชนและ/หรือ ใบขับขี่

(2)       ข้อมูลการติดต่อ เช่น เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ ช่องทางติดต่อในโซเชียลมีเดีย ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และเบอร์โทรสารทางธุรกิจ

(3)       ข้อมูลเกี่ยวกับงาน เช่น อาชีพ ตำแหน่ง วันที่เริ่มงาน ประเภทงาน สังกัดโรงงาน ประวัติการทำงานและฝึกอบรม

(4)       ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา เช่น วุฒิการศึกษา

 

4.     คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่กำหนดไว้ตามนโยบายการใช้คุกกี้

 

5.     การขอความยินยอมและผลกระทบที่เป็นไปได้จากการถอนความยินยอม

5.1   ในกรณีที่เราเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยความยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของท่านที่ให้ไว้กับเราได้ตลอดเวลา ซึ่งการถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้ว

5.2   หากท่านถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับเราหรือปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลบางอย่าง อาจส่งผลให้เราไม่สามารถดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์บางส่วนหรือทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้

5.3   หากท่านมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ หรือเป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ หรือผู้ไร้ความสามารถ ก่อนการให้ความยินยอมโปรดแจ้งรายละเอียดผู้ใช้อำนาจปกครอง ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล ให้เราทราบเพื่อให้เราสามารถดำเนินการขอความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองด้วย

6.     ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

6.1   เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามประเภทข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท เว้นแต่กฎหมายจะอนุญาตให้มีระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานขึ้น ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน เราจะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี)

6.2   เราจัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาหรือที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

6.3   กรณีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยขอความยินยอมจากท่าน เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจนกว่าท่านจะแจ้งขอยกเลิกความยินยอมและเราดำเนินการตามคำขอของท่านเสร็จสิ้นแล้ว อย่างไรก็ดี เราจะยังเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นสำหรับบันทึกเป็นประวัติว่าท่านเคยยกเลิกความยินยอม เพื่อให้ เราสามารถตอบสนองต่อคำขอของท่านในอนาคตได้

 

7.     การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลอื่น

7.1         เราเปิดเผยและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับ

(1)       บริษัทในเครือเอสซีจี และบริษัทพันธมิตรผู้ให้บริการและขายสินค้าเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างและเครื่องใช้ในบ้าน และ

(2)   บุคคลและนิติบุคคลอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ (1) (บุคคลอื่น”) เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เช่น ผู้แทนจำหน่ายของเรา ผู้ให้บริการจัดหาของรางวัล ผู้ให้บริการด้านการขนส่ง (เช่น ไปรษณีย์) ผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการและทำหน้าที่ภายใต้การควบคุมของเรา เช่น ช่วยในการประมวลผลการทำรายการ ส่งโฆษณาสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา หรือให้ความช่วยเหลือและบริการแก่ท่าน ผู้ให้บริการเกี่ยวกับธุรกรรมและการเงิน (เช่น ธนาคาร บริษัทรับชำระเงินแทน) ผู้ให้บริการทางด้านเทคโนโลยี (เช่น ระบบคลาวด์ ระบบบล็อคเชน บริการส่ง SMS บริการ data analytics) ผู้ให้บริการจัดทำโปรแกรมและระบบไอทีต่าง ๆ ผู้ตรวจสอบ บริษัทประกัน ที่ปรึกษา หน่วยงานของรัฐ (เช่น กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน) และบุคคลอื่นที่จำเป็นเพื่อให้เราสามารถดำเนินธุรกิจและให้บริการแก่ท่าน รวมถึงดำเนินการใด ๆ ตามวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

7.2   บุคคลที่เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ตามข้อ 6.1 อาจมีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แยกต่างหากจากเรา โดยท่านสามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวได้ตามที่บุคคลนั้น ๆ ประกาศ

7.3   กรณีที่มีการปรับโครงสร้าง จำหน่าย หรือโอนย้ายกิจการหรือสินทรัพย์ของเรา เราอาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับผู้รับโอนหรือซื้อกิจการ และ/หรือที่ปรึกษาของผู้ซื้อกิจการ อย่างไรก็ดี เราจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเต็มความสามารถ รวมถึงกำหนดให้ผู้ซื้อกิจการ และ/หรือ ที่ปรึกษาของผู้ซื้อกิจการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

7.4   เราจะกำหนดให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลมีมาตรการปกป้องข้อมูลของท่านอย่างเหมาะสมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจโดยมิชอบ 

 

8.     การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

8.1   เราอาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทในเครือหรือบุคคลอื่นในต่างประเทศในกรณีที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา หรือเป็นการกระทำตามสัญญาระหว่างเรากับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของท่านหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา หรือเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเป็นการจำเป็นเพื่อดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ

8.2   เราอาจเก็บข้อมูลของท่านบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หรือคลาวด์ที่ให้บริการโดยบุคคลอื่น และอาจใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันของบุคคลอื่นในรูปแบบของการให้บริการซอฟท์แวร์สำเร็จรูปและรูปแบบของการให้บริการแพลตฟอร์มสำเร็จรูปในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่เราจะไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ และจะกำหนดให้บุคคลอื่นเหล่านั้นต้องมีมาตรการคุ้มครองความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม

8.3   ในกรณีที่มีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เราจะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและใช้มาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมเพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการคุ้มครองและท่านสามารถใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามกฎหมาย รวมถึงมีมาตรการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ เราจะกำหนดให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลมีมาตรการปกป้องข้อมูลของท่านอย่างเหมาะสมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจโดยมิชอบ 

 

9.     มาตรการความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

9.1   ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราและเราได้นำมาตรฐานความปลอดภัยทางเทคนิคและการบริหารที่เหมาะสมมาใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการสูญหาย การเข้าถึงการใช้หรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้งานในทางที่ผิด การดัดแปลงเปลี่ยนแปลง และการทำลายโดยใช้เทคโนโลยีและขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย เช่น การเข้ารหัสและการจำกัดการเข้าถึง เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและบุคคลเหล่านี้ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

9.2         เราจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม ทั้งมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ (administrative safeguard) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค (technical safeguard) และมาตรการป้องกันทางกายภาพ (physical safeguard) เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ที่ไม่มีสิทธิหรือหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เช่น การควบคุมการเข้าถึงหรือควบคมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (access control) การบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน (user access management) นอกจากนี้ เราได้จัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจำเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม 

 

10.   สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

10.1    ท่านมีสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สรุปดังนี้

(1)              ถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับเรา เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

(2)              ขอดูและคัดลอกข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

(3)              ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น

(4)              คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน

(5)              ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ (anonymous)

(6)              ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

(7)              แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

(8)     ร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่เราหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของเราหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทั้งนี้ เราจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องขอใช้สิทธิของท่านโดยเร็วภายใน 30 วันนับแต่วันที่เราได้รับคำร้องขอดังกล่าว และสิทธิตามที่กล่าวมาข้างต้น เป็นไปตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

10.2    ท่านสามารถใช้สิทธิตามกฎหมายได้โดยผ่านช่องทาง คลิ๊กที่นี่ (โดยจะเริ่มใช้สิทธิได้เมื่อกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล)

 

11.   ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

11.1    ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล: บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด

สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 1 อาคาร 24 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800

11.2    กรณีที่ท่านมีข้อสอบถามเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อเบอร์ 0-2555-0888 หรือ e-mail: data.privacy@scg.com

 

กรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา ซึ่งท่านควรเข้ามาตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราว โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ทันทีในวันที่ประกาศ 


 

 

  บริษัทในเครือเอสซีจี

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

บริษัท และผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

สถานที่และวิธีการติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

website

บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 , 0-2586 3333, 0-2586 3072

 

บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด

1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800  , 0-2586-2222

-

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

เลขที่ 28 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120  , 0-3628-8900 , 0-3628-8909

-

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด

33/1 หมู่ 3 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110  , 0-3624-0000

-

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด

52 ม.6 ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110  , 0-7553-8222

-

บริษัทอีโค่ แพลนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด

1 หมู่9 ถนน พัฒน์พงศ์ 1 ตำบล บ้านครัว อำเภอ บ้านหมอ สระบุรี 18270  , 0-3628-9103 , 0-3628-1212

https://ecoplantservices.com/eps/th/

 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด

279 ม.5 ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120  , 0-5423-7500 , 0-5423-7501

-

บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด

1516 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800  , 0-2555-5555

https://cpacconnect.com, https://www.cpac.co.th,

www.biminone.com,

www.tigerbrandth.com

บริษัท ซีแพคคอนสตรัคชั่นโซลูชั่น จำกัด

1516 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800  , 0-2555-5555

-

บริษัท ซีแพค เอสบีแอนด์เอ็ม ไลฟ์ไทม์โซลูชั่น จำกัด

1516 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800  , 0-2555-5555

-

บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด

1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800  , 0-2586-1231, 0-3628-8789, 089-698-9843

-

บริษัทศิลาไทยสงวน (2540) จำกัด

116 หมู่ที่ 4 ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290  , 0-4335-8031 , 0-4335-8033

-

บริษัทกรีน คอนเซอร์เวชั่น โซลูชั่น จำกัด

1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800  , 0-2586-4906 , 0-2586-5798

 

-

บริษัทศิลาสานนท์ จำกัด

179 หมู่3 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240  ,  0-2555-5000

www.silasanon.com

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด

33/2 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110  , 0-2586-5798, 061-3893-382

https://www.scieco.co.th/

บริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800   , 0-2586- 2222

www.scghome.com

www.scgfamily.com

บริษัท เอสซีจี โฮม รีเทล จำกัด

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800  ,  0-2657-1112

-

บริษัทเอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จำกัด

เลขที่ 1444 ซ.ลาดพร้าว 87 (จันทราสุข) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ. 10240 ,

0-2101-9922

-

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800  , 0-2586-3333 , 0-2586-2761

-

บริษัทเอสซีจี รูฟฟิ่ง จำกัด

เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 , 0-2586-3333 , 0-2586-4308

-

บริษัทกระเบื้องหลังคาซีแพค จำกัด

เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอสซีจี รูฟฟิ่ง จำกัด

-

บริษัทกระเบื้องหลังคาเซรามิคไทย จำกัด

ควบรวมกับกระเบื้องหลังคาซีแพค และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอสซีจี รูฟฟิ่ง จำกัด

 

-

บริษัทสยามไฟเบอร์กลาส จำกัด

39 หมู่ 9 ถนนหนองปลากระดี่ ต.หนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 , 0-3637-3441-4 , 0-3637-3445-6

-

บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จำกัด

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 , 0-2586-6822 , 0-2586-6800

-

บริษัทสระบุรีรัชต์ จำกัด

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 ,  0-2586-6822 , 0-2586-6800

-

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 144 หมู่ 16 ถ.อุดมสรยุทธ์ ต.บางกระสั้น  อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 ,  0-3525-9131 ,  0-3525-9130

www.qcon.co.th

 

บริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จำกัด

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ เลขที่ 7/143 หมู่ที่ 4 ซ.สารสิน ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 ,  0-3865-0515 ,  0-3865-0517

www.qcon.co.th

 

บริษัทพาเนล เวิลด์ จำกัด

เลขที่ 83/1 หมู่ 11 ถนนเศรษฐกิจ1 คลองมะเดื่อ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110 , 0-3447-3067-70 , 0-3447-3063             

-

บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จำกัด

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 , 0-2586-3333 , 0-2586-4444

-

บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จำกัด

เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 , 0-2586-3333 , 0-2586-4444

-

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 , 0-2586-4092 , 0-2587-0162

สำนักงานใหญ่  1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

โทรศัพท์ : 02 586 3333, 02 586 4092
 แฟกซ์ : 02 587 2118

 โรงงานหินกอง

33/1 หมู่ 2 ถนนสุวรรณศร ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230
 โทรศัพท์ : 0-3638-2888
 แฟกซ์ : 0-3638-2900

โรงงานนิคมหนองแค

61 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230
 โทรศัพท์ : 0-3637-6100
 แฟกซ์ : 0-3637-6162

โรงงานหนองแค 1

40 ม. 2 ถ.เลียบคลอง ระพีพัฒน์ ต.หนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
 โทรศัพท์ : 036 376 400
 แฟกซ์ : 036 376 411

โรงงาน Geoluxe

34 หมู่บ้านบัวลอยกลางนา ม.1 ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140

โทรศัพท์ : 036 382 500
 แฟกซ์ : 036 376 319

 

www.scgceramics.com

บริษัทโสสุโก้ เซรามิค จำกัด

เลขที่ 33/2 หมู่ 2 ถนนริมคลองระพีพัฒน์ ตำบลหนองปลิง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี , 0-3637-6300 , 0-3637-6309

-

บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด

เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 , 0-2586-3333 , 0-2586-1283

-

บริษัทสยามซานิทารีแวร์ จำกัด

เลขที่ 36/11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 ,0-2973-5040-54 ,  0-2521-7777

www.cotto.com/fixing-service

www.cottobathroomshop.com

บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด

เลขที่ 33/4 หมู่ 2 ถนนสุวรรณศร ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค

จังหวัดสระบุรี 18230 ,036-387221-8

www.cotto.com/fixing-service

www.cottobathroomshop.com

บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี (หนองแค) จำกัด

เลขที่  22 หมู่ 1 ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

 18140 , 036-373647-66

www.cotto.com/fixing-service

www.cottobathroomshop.com

บริษัทสยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด

เลขที่ 60/57 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร โครงการ 2 ซอย 13 หมู่ 19

ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120

0-2529-5061-65 , 0 2909-4461-66

www.cotto.com/fixing-service

www.cottobathroomshop.com

บริษัท เน็กซเตอร์ ลีฟวิ่ง จำกัด

เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 ,  0-2030-1000 , 0-2586-2250

-

บริษัทเน็กซเตอร์ ดิจิตอล จำกัด

ศูนย์การค้าเกตเวย์ บางซื่อ ชั้นที่7 , เลขที่162/1-2,168/10 ถนนประชาราษฎร์2 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 0-2079-1112

-

บริษัทเอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

-

บริษัทเอสซีจี-เซกิซุย เซลส์ จำกัด

สำนักงานขาย SCG HEIM สาขา Crystal Design Center (CDC) ถนน ประดิษฐ์มนูธรรม คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ช่องทางการติดต่อ: 0-2102-2800

www.scgheim.com

บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร 0-2586-6777

-

บริษัทเอสซีจี ยามาโตะ เอ็กซ์เพรส จำกัด

ตึกศูนย์การค้า เกตเวย์ แอท บางซื่อ เลขที่ห้อง 6002 ชั้น 6
162
/1-2 , 168/10 ถนนประชาราษฏร์ สาย 2 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

-

บริษัทเอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

-

บริษัทจัมโบ้บาจส์ แอนด์ ทักส์ จำกัด

เลขที่ 279 ซอย สุขสวัสดิ์ 27 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพ ฯ 10140 โทร. 0-2872-3014-5

-

บริษัทไทย คอนเน็คทิวิตี เทอมินอล จำกัด

เลขที่ 98 หมู่ 3 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 โทร 0-2754-4501-4

-

บริษัทเอสซีจี นิชิเร โลจิสติกส์ จำกัด

เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพ ฯ 10800 โทร 0-2706-1710 

-

บริษัทตามบการเงินที่มีการเสนอขายสินค้าหรือบริการในประเทศไทย และบริษัทที่จะประกาศต่อไป

 

 

 

 

ธุรกิจเคมิคอลส

บริษัท และผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

สถานที่และวิธีการติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

website

 บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800  , 0-2586-1111 , 0-2586-4444

https://www.scgchemicals.com

 บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จำกัด

สำนักงาน: 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
โรงงาน: 10 ถ.ไอ-หนึ่ง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.เมือง ระยอง 21150 , 0 2586 4444, 0-3868-3393-7 , 0 2586 2974, 0-3868-3398

-

 บริษัทเอสซีจี พลาสติกส์ จำกัด

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800  , 0-2586-1111 , 0-2586-5561

-

 บริษัทเอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จำกัด

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800  , 0-2586-1111 , 0-2586-5561

-

 SCG Chemicals Trading Singapore Pte. Ltd.

260 Orchard Road, #08-09 The Heeren Singapore 238855 , (65) 6221-5368 , (65) 6221-5346

-

 บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด

เลขที่ 88/3 ถนนทางหลวงระยอง 3191 ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 , 0-38927151

-

 บริษัทโปรเทค เอ้าท์ซอสซิ่ง จำกัด

เลขที่ 239/2 ถ.เนินพยอม ต.มาบตาพุด อ.เมือง ระยอง 21150 , 0-3868-2632-3 , 0-3868-2633

-

 บริษัทอาร์ ไอ แอล 1996  จำกัด

เลขที่ 88 ถนน ทางหลวงระยอง 3191 ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150 , 0-3893-7010 , 0-3803-5575

-

 บริษัทเท็กซ์พลอร์ จำกัด 

 Texplore. Co., Ltd.

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800  , 0-2586-4779 , 0-2586-5453

-

 Long Son Petrochemicals Co., Ltd.

3rd Floor, Ruby Tower, No.12 3/2 Street, Ward 8, Vung Tau City,
Ba Ria
- Vung Tau Province, Vietnam  , (84) 283-911-8660 , -

-

 Norner AS

Asdalstrand 291 No-3962 Stathelle Norway , (47) 3557-8001 , (47) 3557-8125

-

 Norner Research AS

Asdalstrand 291 No-3962 Stathelle Norway , (47) 3557-8002 , (47) 3557-8126

-

 SCGN AS

Asdalstrand 291 No-3962 Stathelle Norway , (47) 3557-8003 , (47) 3557-8127

-

 Norner Verdandi AS

Asdalstrand 291 No-3962 Stathelle Norway , (47) 3557-8004 , (47) 3557-8128

-

 CO2 Technologies AS

Asdalstrand 291 No-3962 Stathelle Norway , (47) 3557-8005 , (47) 3557-8129

-

 PT TPC Indo Plastic and Chemicals

Kawasan Industri Maspion Unit V, Manyar-Sidomukti, Gresik 61151 Indonesia , (6231) 395-2945 , (6231) 395-2944

-

 บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงาน: 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
โรงงานระยอง: 8 ถ.ไอ-หนึ่ง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.เมือง ระยอง 21150

0 38 925 200

-

 บริษัททีพีซี เพสต์ เรซิน จำกัด

สำนักงาน: 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
โรงงาน: 16 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง ระยอง 21150
0 38 925 200

-

 บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด

สำนักงาน: 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
โรงงานสระบุรี: 42 หมู่ 8 เขตประกอบการอุตสาหกรรม ดับบลิวเอชเอ สระบุรี ถ.หนองปลากระดี่ ต.หนองปลิง อ.หนองแค สระบุรี 18140
โรงงานระยอง: 130 หมู่ 3 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย ระยอง 21120 , 0-2555-0888
0 36373 400, 0 3889 2190 , 0
-2586-2929, 0 36373 412, 0 3889 2200

www.nawaplastic.com

www.npi-pipe.com

www.windsor.co.th

 บริษัทนวอินเตอร์เทค จำกัด

สำนักงาน/โรงงาน: 130/3 หมู่ 3 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย ระยอง 21120 , 0-3889-2190-9 , 092-2745274

www.nawaintertech.com

 Chemtech Co., Ltd.

No.22 Doc Lap Avenue, VSIP Industrial Park, Thuan An Tow, Binh Dong Province, Vietnam , (84) 650-3784-992 , (84) 650-3784-993

-

 SENFI UK Limited

100 New Bridge Street, London, EC4V 6JA, United Kingdom , 0-2586-4444 , -

-

 SENFI Swiss GmbH

c/o wadsack & co., treuhandgesellschaft, Zweigniederlassung , 0-2586-4444 , -

-

 บริษัทระยองไปป์ไลน์ จำกัด

88 ถนนทางหลวงระยอง 3191 ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21130 , 0-3893-7065 , 0-3803-5381

-

 บริษัทเอสซีจี ไอโค พอลิเมอร์ จำกัด

สำนักงาน: 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
โรงงาน: 10 ถ.ไอ-หนึ่ง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.เมือง ระยอง 21150 , 0-2586-1111 , 0-2586-5561

-

 บริษัทมาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด

สำนักงาน: 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
โรงงาน: 18/1 ถ.ไอ-แปด ต.มาบตาพุด  อ.เมืองระยอง  จ.ระยอง 21150 , 0 2586 5560
038 684 447 , 0 2586 6220

-

 Grand Nawaplastic Myanmar Co., Ltd.

No.8-11 Shwe Than Lwin Industrial Zone, Hlaing Thar Yar Township, Yangon, Myanmar , (959) 863-3988 , -

-

 Viet-Thai Plastchem Co., Ltd.

Au Phu Village, Thuan An District, Binh Dong Province, Vietnam , (84) 650-3710-993 , (84) 650-3740-065

-

 TPC Vina Plastic and Chemicals Corporation Ltd.

Head Office: Unit 901-9th Floor, Harbour View Tower, 35 Nguyen Hue Street,
Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Factory
: Go Dau IZ., Long Thanh, Dong Nai Province, Vietnam , (84) 83-8234-730 , (84) 83-8234-725

-

 บริษัทระยองโอเลฟินส์ จำกัด 

สำนักงาน: 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
โรงงาน: 271 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง ระยอง 21150 , 0 2586 3882, 0 2586 3886
038 911 000 , 0 2910 3117
038 911 309

-

 บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด

สำนักงาน: 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
โรงงาน: 88/3 ถ.ทางหลวง-สาย 3191 ต.มาบตาพุด อ.เมือง ระยอง 21150 , 0 2586 3882, 0 2586 3886 , 0 3893 7000 , 0 2910 3117, 0 3891 5317

-

 Nawaplastic (Cambodia) Co., Ltd

Prey Speu Village, Sangkat Chom Chao, Khan Posenchey, Phnom Penh, Cambodia , (855) 23-882-072 , (855) 23-885-172

-

 PT Nusantara Polymer Solutions

Wisma Barito Pacific, M Floor Mezzanine,
Jl
. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410, Indonesia , (6221) 535-5678 , (6221) 536-79185

-

 Binh Minh Plastics Joint Stock Company

240 Hau Giang Street, Ward 9, District 6, Ho Chi Minh City, Vietnam , (84) 83-9690-973 , (84) 83-9606-814

-

 Northern Binh Minh Plastics One Member Limited Company

D1 road, D complex, Pho Noi A Industrial Zone, Van Lam district, Hung Yen province , (84) 221-3967-868 , (84) 221-3967-869

-

 PT Berjaya Nawaplastic Indonesia

JL. Toljakarta Cikampek KM 37 Blok AA NO. 10 A & 11
Kawasan Industri Greenland International Industrial Center
(GIIC),
RT
.00 RW.00, Sukamahi, Cikarang Pusat, Indonesia, 17530. , (6221) 2956-6526-28 , -

-

 บริษัทโฟลว์แล็บ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

88/8 ถนนทางหลวงระยอง 3191 ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21130 , 0-3891-1321-2 , 0-3891-1381

-

 บริษัท เร็ปโก เมนเทนแนนซ์ จำกัด 

เลขที่ 88/3 ถนนทางหลวงระยอง 3191 ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 , 0-38927151

-

บริษัทตามบการเงินที่มีการเสนอขายสินค้าหรือบริการในประเทศไทย และบริษัทที่จะประกาศต่อไป

 

 

 

 

 

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง

 

บริษัท และผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

สถานที่และวิธีการติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

website

 บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) 

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800  , 0-2586-3333 , 0-2586-2164

-

 บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800  , 0-2586-3333 , 0-2586-2164

-

 บริษัทอินวีนิค จำกัด

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800  , 0-2586-3333 , 0-2586-2164

-

 บริษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800  , 0-2586-3876 , 0-2586-4507

-

 บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 222 หมู่ที่ 1 ถนนแสงชูโต ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี , 0-3461-5800 , 0-3461-5899

-

 บริษัทวีซี่ แพ็คเกจจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 500/54 หมู่ที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด ตำบลจาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง , 0-3895-8200 , 0-3895-8078

-

 บริษัทพรีซิชั่น พริ้นท์ จำกัด

เลขที่ 30/139 หมู่ที่ 1 นิคมสินสาคร ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร , 0-2105-4477 ,  0-3445-2339

-

 บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800  , 0-2586-5991 , 0-2586-4723

-

 บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น จำกัด 

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800  , 0-2586-3333 , 0-2586-2164

-

 บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จำกัด

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800  , 0-2586-3333 , 0-2586-2164

-

 บริษัทไดน่า แพคส์ จำกัด

เลขที่ 297/2 หมู่ที่ 2 ซอยวิรุณราฏร์  ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร , 0-2810-9346-7 , 0-2810-9103

-

 บริษัทโอเรียนท์คอนเทนเนอร์ จำกัด

เลขที่ 12/5, 12/8 หมู่่ที่่ 8 ซอยเลียบคลองชลประทานสวนส้ม ถนนพระรามที่่ 2 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร , 0-3488-3422-4 , 0-3488-3421

-

 บริษัทดี อิน แพค จำกัด

เลขที่ 58/2 หมู่ที่ 6 ถนนพระประโทน-บ้านแพ้ว ตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม , 0-3498-1401-4 , 0-3498-1406-7

-

 บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800  , 0-2586-3333 , 0-2586-2164

-

 บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800  , 0-2586-3333 , 0-2586-2164

-

 บริษัทสยามฟอเรสทรี จำกัด

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800  , 0-2586-3333 , 0-2586-2164

-

 บริษัทตะวันนาบรรจุภัณฑ์ จำกัด

เลขที่ 599 หมู่ที่ 4 ถนนพัฒนา 1 ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , 0-2324-0781 , 0-2324-0079

-

 บริษัทคอนิเมก จำกัด

เลขที่ 40 หมู่ที่ 12 ซอยสหมิตร 2 ถนนสุขุมวิท 77 ตำบลศรีษะจรเข้น้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ , 0-2738-0305 , 0-2326-6275

-

 บริษัทพรีแพค ประเทศไทย จำกัด 

เลขที่ 30/145 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร , 0-3444-0600-5 , 0-3444-0606-7

-

 บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จำกัด

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800  , 0-2586-3333 , 0-2586-2164

-

บริษัทตามบการเงินที่มีการเสนอขายสินค้าหรือบริการในประเทศไทย และบริษัทที่จะประกาศต่อไป

 

 

 

 

 

ส่วนงานอื่น

บริษัท และผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

สถานที่และวิธีการติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

website

 บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800  , 0-2586-2104 , 0-2586-2008

-

 บริษัทซิเมนต์ไทยพร็อพเพอร์ตี้ (2001) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800  , 0-2586-2104 , 0-2586-2008

-

 บริษัทพร็อพเพอร์ตี้ แวลู พลัส จำกัด 

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800  , 0-2586-2104 , 0-2586-2008

-

 บริษัทเอสซีจีแอคเค้าน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800  , 0-2586-3333 , 0-2586-2398

-

 บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำกัด

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800  , 0-2586-5777 , 0-2586-2976

-

 บริษัทซีทีโอ แมเนจเม้นท์ จำกัด

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800  , 0-2586-3333 , 0-2587-2157

-

 บริษัทสยามผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและโซลูชั่น จำกัด 

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800  , 0-2586-3333 , 0-2587-2157

-

 บริษัทเอสซีจี เลิร์นนิ่ง เอ็กเซลเลนซ์ จำกัด

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800  , 0-2586-3333 , 0-2586-2684

-

 บริษัทบางซื่ออุตสาหกรรม จำกัด

เลขที่ 1355 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร , 0-2586-1920 , -

-

 บริษัทแอด เวนเจอร์ส แคปปิตอล จำกัด 

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800  , 0-2586-3333 , -

-

 บริษัทแอด เวนเจอร์ส แคปปิตอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800  , 0-2586-3333 , -

-

 บริษัทสยาม จีเอ็นอี โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800  , 0-2586-5684 , 0-2586-6284

-

 บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800  , 0-2586-2104 , 0-2586-2008

-

 บริษัทซิเมนต์ไทยพร็อพเพอร์ตี้ (2001) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800  , 0-2586-2104 , 0-2586-2008

-

 บริษัทพร็อพเพอร์ตี้ แวลู พลัส จำกัด 

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800  , 0-2586-2104 , 0-2586-2008

-

บริษัทตามบการเงินที่มีการเสนอขายสินค้าหรือบริการในประเทศไทย และบริษัทที่จะประกาศต่อไป